اپتیکال برایتنر مواد شیمیایی سنتزی (مصنوعی) هستند
که به عنوان عامل سفید کننده شناخته می شود.
این ماده به محلول یا پودرهای شست و شو اضافه می شود
تا لباس ها سفیدتر و درخشنده تر به نظر آیند و بنابراین پاکیزه تر به نظر می آیند.

The sugar lies on the black background