آکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS

یک پلیمر ترموپلاستیک مات و آمورف است.
ترموپلاستیک (بر خلاف ترموست) در مقابل گرما واکنش نشان می دهند.
ترموپلاستیک ها در دمای معینی (105 درجه سانتیگراد برای پلاستیک ABS) مایع می شوند.
آنها را می توان تا نقطه ذوب خود گرم کرد، سرد کرد و دوباره بدون تخریب، گرم کرد.
ترموپلاستیک ها میتوانند به راحتی قالب گیری شده و سپس بازیافت شوند.
در مقابل، پلاستیک های ترموست فقط می توانند یک بار گرم شوند.
این ویژگی باعث می شود مواد ترموست گزینه ضعیفی برای بازیافت باشد.
ABS همچنین یک ماده آمورف است، به این معنی که ویژگی های مواد جامد بلوری را به نمایش نمی گذارد.

 

https://ec.chimei.com.tw/?page=products&material=T10100&series=T10000